APELIACIJOS

Apeliacija – atitikties įvertinimo objekto teikėjo kreipimasis į atitikties įvertinimo įstaigą arba akreditacijos įstaigą dėl persvarstymo sprendimo, kurį dėl šio objekto priėmė ta įstaiga (LST EN ISO/IEC 17000:2020).

Apeliaciją gali teikti sertifikuoti sertifikavimo įstaigos klientai ir pareiškėjai dėl sertifikavimo įstaigos priimto neigiamo sprendimo per 30 darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos. Apeliacija turi būti pateikta raštu sertifikavimo įstaigos vadovui, aiškiai išdėstant apeliacijos esmę ir pagrindimą bei kontaktinius duomenis. Kartu su apeliacija turi būti pateikti apeliaciją pagrindžiantys dokumentai (jeigu tokių yra). Apeliaciją teikiančiam asmeniui pageidaujant, jam sudaroma galimybė dalyvauti apeliacijos nagrinėjimo procese. Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas sertifikavimo įstaigos vadovas raštu informuoja apeliaciją pateikusį asmenį apie apeliacijos registravimą ir jos perdavimą Nešališkumo užtikrinimo komitetui. Nešališkumo užtikrinimo komitetą sudaro sertifikavimo įstaigos klientai, klientai organizacijų, kurių vadybos sistemos yra sertifikuotos, mokymo institucijos atstovai, vyriausybinių priežiūros institucijų atstovai, UAB „Sistemų registras“ atstovai.

Nešališkumo komiteto posėdžiai apeliacijos nagrinėjimui rengiami ne vėliau kaip per 30 darbo dienų, gavus apeliaciją dėl sertifikavimo įstaigos priimto sprendimo. Esant poreikiui, motyvuotu komiteto sprendimu, bendras apeliacijos nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas dar 10 darbo dienų. Apie Nešališkumo komisijos priimtą sprendimą sertifikavimo įstaigos vadovas apeliaciją pateikusį asmenį informuoja raštu.

SKUNDAI

Skundas – skirtingai nei apeliacija, asmens arba organizacijos nepasitenkinimo dėl atitikties įvertinimo įstaigos arba akreditacijos įstaigos pateikimas, tikintis atsakymo (LST EN ISO/IEC 17000:2020).

Skundas sertifikavimo įstaigai gali būti pateiktas dėl sertifikavimo įstaigos veiklos arba sertifikavimo įstaigos sertifikuoto kliento veiklos. Skundas turi būti pateiktas raštu, aiškiai išdėstant skundo esmę ir pagrindimą, pateikti kontaktiniai duomenys. Kartu su skundu turi būti pateikti skundą pagrindžiantys dokumentai (jeigu tokių yra). Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo skundo gavimo sertifikavimo įstaiga informuoja skundą pateikusį asmenį apie skundo registravimą ir numatomus tolimesnius veiksmus. Skundas išnagrinėjamas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo skundo registravimo datos. Sertifikavimo įstaigai nusprendus, dėl objektyvių priežasčių, skundo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas dar 10 darbo dienų. Sertifikavimo įstaigos vadovas raštu informuoja skundą pateikusį asmenį apie skundo nagrinėjimo rezultatus ir, jeigu reikalinga, numatomus tolimesnius veiksmus.

Skundai ir apeliacijos